WYNIKI BADAŃ

Na arkuszach ocen osobowości stwierdzono agresję ujawnioną i ukrytą, gniew, nieufność, impulsywność i agresywny lęk. Wszystkie formy zachowania agresywnego, lekki poziom agresji, agresja werbalna i ukryta, bezpośrednia agresja fizyczna i silna agresja fizyczna zostały zaobserwowane, opisane i ocenione. Badania wykazały, że zachowania agresywne w grupie kontrolnej były w ciągu dnia prawie dwukrotnie częstsze niż w grupie eksperymentalnej [por. 200], a bójki wśród członków grupy kontrolnej zdarzały się przeszło dwa razy częściej niż w grupie eksperymentalnej. Seymour Feshbach i Robert D. Singer podkreślają przy tym, że grupa kontrolna wcale nie była sfrustrowana faktem, że konieczność śledze­nia programu telewizyjnego o „pokojowych” treściach uniemożliwiła im zaspokojenie potrzeby oglądania audycji nacechowanych agresją. Dochodzą oni do wniosku, że sześciotygodniowe oglądanie pro­gramów o przemocy w telewizji przez grupę eksperymentalną wcale nie doprowadziło do wzrostu zachowań gwałtownych, lecz wręcz przeciwnie.