OGRANICZONY WPŁYW

Nie udało się jednak dotąd wykazać doświadczalnie, czy owa zmodyfikowana koncepcja jest słuszna. Zresztą już po jej sformułowaniu jej wpływ na sposób przedstawiania przemocy w telewizji był ograniczony.Wiele przemawia natomiast za drugą, zmodyfikowaną wersją teorii katharsis, która głosi: nie tyle oglądanie agresywnego za­chowania, co patrzenie na jego skutki (ból, cierpienie, męka) wywołuje efekt katharsis i prowadzi do zmniejszenia tendencji agresywnych. Oglądanie straszliwych następstw przemocy „uwrażliwia” widzów telewizyjnych na cierpienia, których sami mogą doświadczyć. Pozo­staje nie rozstrzygnięte, czy owa zmodyfikowana teoria katharsis jest słuszna. W każdym razie w środkach przekazu jedynie bardzo rzadko przedstawia się te tragiczne następstwa stosowania przemocy [379], Dużo częściej media starają się ją „upiększyć” i przedstawić w moż­liwie „higieniczny” sposób. W rezultacie ów proces psychiczny, o którym mówi teoria katharsis, nie może nastąpić [227, s. 22],Teoria powstrzymania, wedle której oglądanie przemocy wywołuje u odbiorców strach przed agresją, co powinno zmniejszać własną chęć do zachowania agresywnego, z powodu swoich niedostatecznych podstaw teoretycznych i empirycznych rzadko jest uwzględniana w badaniach [10, s. 170].