NACECHOWANIE PRZEMOCĄ

Rezultaty Feshbacha i Singera nie zostały jednak potwierdzone w badaniu przeprowadzonym przez Alberta Bandurę [3], Inne badania eksperymentalne — ogólnie biorąc — również nie potwierdziły teorii katharsis, zgodnie z którą oglądanie przemocy w telewizji pozwala od­reagować impulsy agresywne, dzięki czemu widz telewizyjny zachowu­je się w sposób mniej agresywny [10, s. 170; 42, s. 200; 89, s. 44, 45, 48], Prezentacja przemocy w środkach masowego przekazu nie powoduje zmniejszenia rozmiarów zachowań agresywnych [225],Źródła błędów w eksperymencie Feshbacha i Singera są wielo­rakie. Nie można było w zadowalającej mierze sprawdzić, czy osoby uczestniczące w eksperymencie istotnie oglądały program dla nich przeznaczony. Wydaje się też dyskusyjne, czy pracownicy socjalni i nauczyciele mogli w pełni zaobserwować, spisać i właściwie ocenić zachowania osób badanych. Nie uzasadniono także szerzej, dlaczego fakt jednostronnego doboru programu telewizyjnego dla osób bada­nych miałby ich nie frustrować. Pod wpływem krytyki tego eksperymentu teoria katharsis została zmodyfikowana w sposób następujący: jeśli dana osoba jest dostatecz­nie często nagradzana za swoje agresywne fantazje, przyzwyczaja się do tego, aby odreagować swoje uczucia agresywne korzystając z wyo­braźni i w związku z tym prawdopodobnie zachowuje się w sposób mniej nacechowany przemocą.