Zajęcia

WARSZTATY CERAMICZNE

Zajęcia ceramiczne uczą przede wszystkim kreatywności, koncentracji, precyzji, a także pozwalają dzieciom się wyciszyć. Praca w glinie pomaga w rozwoju małej motoryki, czyli poprawia sprawność dłoni i palców.

ZAJĘCIA WOKALNE

Zajęcia wokalne wpływają pozytywnie na rozwój dziecka – kształtują wyobraźnię, wzbogacają słownictwo i poprawiają wymowę. Nauka tekstu to także ćwiczenie pamięci oraz praca nad utrzymaniem koncentracji i uwagi.

TAŃCE

Zajęcia taneczne korzystnie wpływają na rozwój ruchowy, intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka. Taniec jako forma ruchu i aktywności fizycznej sprzyja poprawie sprawności, wzmacnianiu mięśni oraz kształtowaniu prawidłowej postawy.

CHEERLEADERS

Zajęcia z tańca przeplatanego elementami akrobatyczno-gimnastycznymi. Dzięki tym ćwiczeniom dziewczynki poprawiają sprawność ruchową, znajomość motoryki własnego ciała czy prawidłową postawę. Zapamiętywanie choreografii ćwiczy pamięć, a taniec uczy poczucia rytmu, płynności ruchów oraz słuchu.

WARSZTATY DIY

Zajęcia te uczą przede wszystkim kreatywności oraz pobudzają wyobraźnię. Podczas zajęć dzieci wykorzystują różne przedmioty i nadają im nowe życie.

WARSZTATY KULINARNE

Wspólne przygotowywanie posiłków uczy gotowania, rozwija wyobraźnię i integruje grupę. Warsztaty kulinarne wpływają na kreatywność, zdolności manualne, a także uczą planowania sobie pracy i współpracy z innymi.

WARSZTATY NAUKOWE

Zajęcia naukowe to świetny sposób na rozwijanie kreatywności, wyobraźni i dziecięcej ciekawości. Dzieci poprzez eksperymenty, doświadczenia i obserwacje mają możliwość manualnego zetknięcia się z nauką, co pomaga im zrozumieć wiele skomplikowanych zjawisk przyrodniczych.

LOGOPEDIA

Metody stosowane w ramach terapii logopedycznej dobierane są indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami poznawczymi dziecka. Zajęcia prowadzone są indywidualnie oraz grupowo.

TERAPIA BEHAWIORALNA

Bazuje na zmniejszaniu niepożądanych zachowań i rozwijaniu umiejętności deficytowych. W pracy z dziećmi stosuje się głównie technikę wzmocnień nagrodami.

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Są zajęciami dydaktyczno-wychowawczo-terapeutycznymi z zaplanowanymi celami dostosowanymi indywidualnie dla każdego dziecka. Ćwiczenia prowadzone przez terapeutów służą rozwojowi zdolności poznawczych, kształtują umiejętności umożliwiające zdobywanie wiedzy (pisanie, czytanie, liczenie, słuchanie, rozumienie). Zajęcia przygotowują do prawidłowego funkcjonowania w środowisku, budzą wiarę we własne możliwości, kształtują właściwą postawę społeczną związaną z akceptacją siebie, innych ludzi oraz umiejętność wchodzenia w interakcje społeczne.

TERAPIA RĘKI

Celem terapii jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka oraz poprawa ruchów precyzyjnych. Dobierane ćwiczenia i metody uwzględniają indywidualne potrzeby i możliwości każdego dziecka.

WARSZTATY SENSOPLASTYCZNE

Zajęcia rozwojowe, które polegają na wspieraniu samodzielności i kreatywności dzieci. Sensoplastyka wpływa na stymulację wszystkich zmysłów, rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę usytuowane są blisko ośrodków odpowiadających za motorykę małą) oraz usprawnianie ruchowe.

ZAJĘCIA MUZYCZNO – RYTMICZNE – RYTMIKA

Zajęcia rozwijające zdolności muzyczne dzieci, mające wpływ na ich sprawność fizyczną oraz umysłową. Metoda ta łączy w sobie taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, improwizację instrumentalną i ruchową. Zajęcia rytmiczne poprawiają koordynację ruchową, pamięć wzrokową i słuchową. Dzieci uczą się piosenek, układów tanecznych i poszerzają wiedzę o otaczającym ich świecie.

ZAJĘCIA MUZYCZNO – ANIMACYJNE

Zajęcia muzyczno-animacyjne to przede wszystkim dobra zabawa! Animacje poszerzają wiedzę o świecie, zachęcają do aktywności fizycznej oraz uczą kreatywności.

WARSZATY TEATRALNE

Dzięki zajęciom teatralnym dzieci otwierają się na świat, ćwiczą pamięć, wymowę, obcują z literaturą, a także współdziałania w zespole. Teatr uczy wrażliwości i ekspresji, a także pomaga doskonalić kreatywność i rozbudza wyobraźnię.

AIKIDO

Aikido pozwala rozwijać świadomość ciała oraz kontrolę ruchu. Ponad to  dzieci poprawiają swoją postawę i koordynację. Ćwiczenia  mają na celu również poprawę skoczności, szybkości, gibkości oraz zaniechanie wadom postawy.

ZAJĘCIA PRZYRODNICZO-PODRÓŻNICZE

Dzięki zajęciom przyrodniczo-podróżniczym dzieci rozwijają wiedzę o świecie, ciekawość, kreatywność i samodzielność. Kształtują także poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.

JĘZYK ANGIELSKI

Przyjemne i efektywne odkrywanie przez dzieci języka obcego stanowi mocny fundament do kontynuowania skutecznej jego nauki na dalszych szczeblach edukacji.

LOGORYTMIKA

To zajęcia poprawiające ogólną kondycję psychiczną i fizyczną dziecka. Celem ćwiczeń muzyczno-ruchowych jest rozwijanie umiejętności sprawnego wykonywania ruchu, co wiąże się z wyrabianiem szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracją uwagi oraz stymulowaniem do sprawniejszego myślenia. Logorytmika to przydatne zajęcia na których dzieci kształtują umiejętności językowo-słuchowo-ruchowe.

HIPOTERAPIA

Jest metodą rehabilitacyjną z udziałem konia. Dzięki hipoterapii następuje: zmniejszenie zaburzeń równowagi, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz orientacji przestrzennej, zwiększenie możliwości koncentracji uwagi, rozwijanie samodzielności oraz relaksacja.

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka w celu wspierania potencjału rozwojowego oraz stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Polega na nabywaniu i podnoszeniu konkretnych umiejętności społecznych, czyli określonych zachowań stosowanych do zaistniałej sytuacji, ale także na oduczaniu zachowań niepożądanych i nieadekwatnych.