Zajęcia dodatkowe

LOGORYTMIKA – to zajęcia poprawiające ogólną kondycję psychiczną i fizyczną dziecka. Celem ćwiczeń muzyczno-ruchowych jest rozwijanie umiejętności sprawnego wykonywania ruchu, co wiąże się z wyrabianiem szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracją uwagi oraz stymulowaniem do sprawniejszego myślenia. Logorytmika to przydatne zajęcia na których dzieci kształtują umiejętności językowo-słuchowo-ruchowe.

RYTMIKA – to zajęcia rozwijające zdolności muzyczne dzieci, mające wpływ na ich sprawność fizyczną oraz umysłową. Metoda ta łączy w sobie taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, improwizację instrumentalną i ruchową. Zajęcia rytmiczne poprawiają koordynację ruchową, pamięć wzrokową i słuchową. Dzieci uczą się piosenek, układów tanecznych i poszerzają wiedzę o otaczającym ich świecie.

SENSOPLASTYKA – to zajęcia rozwojowe, które polegają na wspieraniu samodzielności i kreatywności dzieci. Sensoplastyka wpływa na stymulację wszystkich zmysłów, rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę usytuowane są blisko ośrodków odpowiadających za motorykę małą) oraz usprawnianie ruchowe.

TERAPIA RĘKI – celem terapii jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka oraz poprawa ruchów precyzyjnych. Dobierane ćwiczenia i metody uwzględniają indywidualne potrzeby i możliwości każdego dziecka.

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA – polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka w celu wspierania potencjału rozwojowego oraz stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA – zajęcia mają na celu korygowanie zaburzeń statyki ciała oraz przeciwdziałanie i pogłębianiu się ich.

HIPOTERAPIA – jest metodą rehabilitacyjną z udziałem konia. Dzięki hipoterapii następuje: zmniejszenie zaburzeń równowagi, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz orientacji przestrzennej, zwiększenie możliwości koncentracji uwagi, rozwijanie samodzielności oraz relaksacja.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA – metody stosowane w ramach terapii logopedycznej dobierane są indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami poznawczymi dziecka. Zajęcia prowadzone są indywidualnie oraz grupowo.

TERAPIA BEHAWIORALNA – bazuje na zmniejszaniu niepożądanych zachowań i rozwijaniu umiejętności deficytowych. W pracy z dziećmi stosuje się głównie technikę wzmocnień nagrodami.

ZAJĘCIA KULINARNE – wspólne przygotowywanie posiłków uczy gotowania, rozwija wyobraźnię i integruje grupę. Warsztaty kulinarne wpływają na kreatywność, zdolności manualne, a także uczą planowania sobie pracy i współpracy z innymi.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS) – polega na nabywaniu i podnoszeniu konkretnych umiejętności społecznych, czyli określonych zachowań stosowanych do zaistniałej sytuacji, ale także na oduczaniu zachowań niepożądanych i nieadekwatnych.

MUZYKOTERAPIA – zajęcia muzyczne oddziałują na dziecko wielopłaszczyznowo. Dzięki muzyce dziecko może się zrelaksować, odreagować emocje, poprawić samopoczucie, a także samoocenę. Ponad to, rozwija twórczo oraz integruje z grupą rówieśniczą.

AKROBATYKA – zajęcia akrobatyczne pozwalają rozwijać świadomość ciała oraz kontrolę ruchu. Ponad to, poprzez gry i zabawy dzieci poprawiają swoją postawę i koordynację. Ćwiczenia gimnastyczne mają na celu również poprawę skoczności, szybkości, gibkości oraz zaniechanie wadom postawy.

TAŃCE – zajęcia taneczne korzystnie wpływają na rozwój ruchowy, intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka. Taniec jako forma ruchu i aktywności fizycznej sprzyja poprawie sprawności, wzmacnianiu mięśni oraz kształtowaniu prawidłowej postawy.

JĘZYK ANGIELSKI – przyjemne i efektywne odkrywanie przez dzieci języka obcego stanowi mocny fundament do kontynuowania skutecznej jego nauki na dalszych szczeblach edukacji.

AIKIDO – pozwala dbać o rozwój psychofizyczny, sprawia satysfakcję, a także poczucie odprężenia. Systematyczne treningi pozwolą dziecku wykształcić takie cechy jak: wytrwałość, systematyczność i konsekwencja. Zajęcia aikido dla dzieci to nie tylko dbanie o zdrowy tryb życia, ale i nawiązywanie oraz budowanie relacji w grupie rówieśniczej.

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE – są zajęciami dydaktyczno-wychowawczo-terapeutycznymi z zaplanowanymi celami dostosowanymi indywidualnie dla każdego dziecka. Ćwiczenia prowadzone przez terapeutów służą rozwojowi zdolności poznawczych, kształtują umiejętności umożliwiające zdobywanie wiedzy (pisanie, czytanie, liczenie, słuchanie, rozumienie). Zajęcia przygotowują do prawidłowego funkcjonowania w środowisku, budzą wiarę we własne możliwości, kształtują właściwą postawę społeczną związaną z akceptacją siebie, innych ludzi oraz umiejętność wchodzenia w interakcje społeczne.

CHEERLEADERS – zajęcia z tańca przeplatanego elementami akrobatyczno-gimnastycznymi. Dzięki tym ćwiczeniom dziewczynki poprawiają sprawność ruchową, znajomość motoryki własnego ciała czy prawidłową postawę. Zapamiętywanie choreografii ćwiczy pamięć, a taniec uczy poczucia rytmu, płynności ruchów oraz słuchu.