Regulamin

Piotrków Tryb., 01.09.2019 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NIEPUBLICZNEGO ARTYSTYCZNEGO PRZEDSZKOLA „SIMARE” Z ODDZIAŁEM TERAPEUTYCZNYM.
 1. PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, z późn. zm.)
 • Konwencja Praw Dziecka [Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526]
 • Statut Artystycznego Przedszkola „SIMARE”
 1. CELE PRZEDSZKOLA
 • Pomoc w opiece nad Dzieckiem i w jego wychowaniu.
 • Wspomaganie rozwoju Dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
 • Ukierunkowywanie Dziecka na prawidłowe relacje ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

III. ZADANIA PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez Ministra Edukacji Narodowej Dz. U. Nr 89 z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
 • Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm).
 • Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
 • Przedszkole stwarza warunki do uczestnictwa Dzieci w realizowaniu się i wypowiadaniu w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.
 • Przedszkole pełni funkcję doradczą wobec Rodziny Dziecka. Pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych Dziecka i podjęciu wczesnej diagnozy specjalistycznej. Informuje na bieżąco o postępach Dziecka i uzgadnia z Rodzicami zakres realizowanych zajęć.
 1. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
 • W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go – prezes organu prowadzącego.
 • Rekrutacja dzieci jest prowadzona w oparciu o zasady określone w Statucie Przedszkola.
 • Pracą oddziału przedszkolnego (grupy) kieruje nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Realizuje swoje działania zgodnie z programem wychowania przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującego minimum programowego dla Dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
 • Przedszkole funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem przerw ustalonych przez Dyrektora.
 • W okresie wakacyjnym, a także w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych.
 • Organizację dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
 • Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciel któremu powierzono opiekę nad grupą ustala dla tej grupy szczegółowy rozkład dnia.
 • Praca z Dziećmi prowadzona jest przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:30.
 • Przedszkole, w miarę możliwości i w zależności od zainteresowań, może organizować zajęcia dodatkowe.
 • Placówka zapewnia opiekę psychologa, logopedy, terapeuty zajęciowego.
 • Przedszkole zaopatrywane jest w obiad przez firmę cateringową, natomiast śniadanie i podwieczorek przygotowywany jest na miejscu. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno – epidemiologicznymi oraz normami żywienia Dzieci w wieku 3 – 5 lat.
 1. OGÓLNE ZASADY POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
 • Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w przedszkolu jest złożenie wypełnionej karty zgłoszenia, podpisanie umowy, oraz terminowe uiszczanie czesnego.
 • Kartę Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola wypełniają Rodzice lub prawni opiekunowie i przekazują ją dyrektorowi. Po zakwalifikowaniu Dziecka do przedszkola niezbędne jest podpisanie umowy o opiekę przedszkolną.
 • Czesne płatne jest przez okres trwania umowy, a jego wysokość dyrektor może zmienić raz w ciągu roku szkolnego na podstawie wzrostu minimalnej płacy oraz wzrost kosztów rynkowych (np. media, materiały edukacyjne i plastyczne).
 • Opłaty za pobyt Dziecka w przedszkolu należy uiszczać z góry za dany miesiąc w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
 • W przypadku nieobecności dziecka opłata stała nie ulega zwrotowi.
 • W przypadku nieterminowego uiszczania należności naliczane będą kary za zwłokę, w wysokości określonej w umowie cywilno-prawnej.
 • W przypadku zaległości w opłatach trwającej powyżej jednego miesiąca od terminu ustalonego w umowie, dyrektor przedszkola powiadamia pisemnie rodziców o wysokości należności wraz z karą umowną, podając 7 dniowy termin wpłaty. Po tym terminie dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających, w trybie natychmiastowym, bez konieczności wystawiania kolejnych wezwań.
 • Dyrektor zawiera umowę z firmą ubezpieczeniową w porozumieniu z Rodzicami. Koszt ubezpieczenia ponoszą Rodzice. Ubezpieczenie wznawiane jest z początkiem każdego roku szkolnego. Ubezpieczenie jest dobrowolne.
 • Zasady odpłatności za wyżywienie i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący w oparciu o ceny rynkowe.
 • Do przedszkola uczęszczać może jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające opieki medycznej.
 • W przypadku stwierdzenia u Dziecka choroby zakaźnej, Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie dyrektora przedszkola lub nauczyciela.
 • O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do przedszkola, Rodzice lub prawni opiekunowie powinni poinformować na piśmie dyrektora przedszkola z miesięcznym wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.
 • Czesne obejmuje pobyt Dziecka w przedszkolu w godzinach od 6:30 do 17:30 oraz uczestnictwo w stałych zajęciach dodatkowych. Należne są zniżki na czesne zawarte w załączniku nr 2 do regulaminu.
 • Przedszkole na wniosek rodziców może zorganizować odpłatne dodatkowe zajęcia dla dzieci, które nie są oferowane w ramach czesnego.
 • Dyrektor ma prawo skreślić dziecko z listy wychowanków przedszkola:
  • na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, przy zachowaniu jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia (okres wypowiedzenia rozpoczyna się wraz z pierwszym dniem miesiąca, trwa pełen miesiąc i kończy się z końcem miesiąca kalendarzowego);
  • na pisemny wniosek nauczyciela w przypadku, gdy dalszy pobyt dziecka zagraża zdrowiu lub życiu innych dzieci lub jego samego, a wyczerpane zostały inne możliwości oddziaływań wychowawczych;
  • w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej ponad miesiąc;
  • gdy rodzice nie uiścili opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w ciągu 7 dni od momentu upomnienia przez dyrektora (skreślenie dziecka z listy nie zwalnia rodziców od uiszczenia należnej opłaty);
  • gdy rodzice nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu, regulaminu przedszkola i obowiązujących w placówce procedur;
  • gdy rodzice zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu;
  • gdy nastąpi brak współpracy pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a pracownikami pedagogicznymi przedszkola w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka (dotyczące odmowy przebadania dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej);
  • dziecko nagminnie łamie obowiązki wynikające z niniejszego statutu;
  • w innych uzasadnionych wypadkach.
 1. PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA
 • Na początku roku szkolnego rodzice (prawni opiekunowie) składają pisemnie oświadczenie, w którym wskazują osoby upoważnione do przyprowadzania i odbierania ich dziecka z przedszkola. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani podać swoje aktualne numery telefonów kontaktowych.
 • W sytuacjach szczególnych rodzice (prawni opiekunowie) powinni osobiście poinformować nauczyciela o tym, że dziecko zostanie odebrane przez inną osobę upoważnioną. Informację należy przekazać na piśmie z jednodniowym wyprzedzeniem lub najpóźniej w dniu przyprowadzania dziecka do przedszkola.
 • Przyprowadzanie i odebranie dziecka z przedszkola odbywa się w godzinach ustalonych w organizacji pracy przedszkola lub godzinach uzgodnionych indywidualnie z dyrektorem przedszkola.
 • Po przyprowadzeniu Dziecka do przedszkola do godziny 8:00 należy je przekazać osobie dyżurującej zaś po godzinie 8:00 należy wprowadzić je do sali, w której odbywają się zajęcia, aby nauczyciel mógł wpisać obecność w danym dniu.
 • Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane o ustalonej porze nauczyciel ma obowiązek skontaktować się telefonicznie z rodzicami dziecka (prawnymi opiekunami).
 • Gdy próby skontaktowania się z rodzicami nie odnoszą skutku i nie udaje się ustalić miejsca pobytu rodziców, nauczyciel pozostaje z dzieckiem w przedszkolu przez jedną godzinę, a po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji.
 • W przypadku gdy jedno z rodziców nie życzy sobie aby dziecko było odbierane przez drugiego z rodziców wtedy musi przedstawić dyrektorowi przedszkola orzeczenie sądowe.
 • Każde z rodziców ma obowiązek wejść razem z dzieckiem do szatni a potem odprowadzić dziecko do właściwej Sali lub na miejsce gdzie odbywają się zajęcia edukacyjne.
 • Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola są zobowiązane: pomóc dziecku w szatni zdjąć wierzchnie okrycie i zmienić obuwie, osobiście przekazać dziecko nauczycielowi. Od momentu przekazania dziecka nauczycielce do chwili odebrania dziecka po zajęciach odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.
 • Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do budynku.
 • Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek zainteresować się dzieckiem pozostawionym przez rodziców bez opieki na terenie przedszkola, w szatni lub innym miejscu w budynku przedszkola.
 • Dziecko może być odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną osobę, która zapewni dziecku pełne bezpieczeństwo (np. przez rodzeństwo w wieku od szesnastu lat).
 • Osoba upoważniona do odbierania dziecka powinna mieć ze sobą dowód osobisty i pokazać go na żądanie nauczycielowi.
 • Rodzic lub upoważniona osoba zgłasza się po dziecko w sali (od tej chwili ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko) i udaje się z dzieckiem do szatni.
 • Odbieranie dziecka musi odbywać się za wiedzą nauczyciela opiekującego się daną grupą.
 • Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobie, której stan wskazuje na to, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 • Jeżeli nauczyciel odmówi wydania dziecka osobie zgłaszającej się po nie musi niezwłocznie poinformować o tym dyrektora przedszkola lub upoważnioną przez niego osobę i podjąć wszelkie możliwe czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
 • Jeżeli po dziecko ma się zgłosić osoba, która nie została wymieniona w oświadczeniu rodziców wtedy rodzice są zobowiązani zawiadomić o tym telefonicznie dyrektora przedszkola. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola musi w takim przypadku mieć ze sobą zarówno dowód osobisty jak i pisemną zgodę rodziców dziecka.

VII. PRAWA RODZICÓW

 • Znajomość zadań wynikających z planu rozwojowego, rocznego przedszkola i planów miesięcznych w grupie;
 • Uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 • Otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących Dzieci w każdym czasie bezpośrednio od nauczycielki. Dyrektor przedszkola udziela informacji w ustalonych godzinach przyjęć.
 • Wyrażanie i przekazywanie nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola.
 • Uczestniczenie w zajęcia otwartych dla Rodziców, zajęciach adaptacyjnych, imprezach ogólnoprzedszkolnych i grupowych, festynach Rodzinnych oraz innych formach działalności statutowej przedszkola.

VIII. OBOWIĄZKI RODZICÓW

 • Współdziałanie Rodziców i nauczycieli w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 • Interesowanie się treścią pracy przedszkola a w tym celu:
  • branie udziału w ogólnych i grupowych zebraniach oraz zajęciach otwartych;
  • spotykanie się na rozmowach indywidualnych z dyrektorem, nauczycielami oraz specjalistami;
  • zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów umieszczonych na tablicy ogłoszeń
  • branie udziału w imprezach i uroczystościach przedszkolnych połączonych z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci;
 • Przestrzeganie rozkładu dnia i zarządzeń dyrekcji przedszkola:
  • dbałość o estetyczny wygląd dziecka
  • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory do zajęć wg aktualnych potrzeb przedszkola związanych z realizacja programu nauczania i wychowania
 • Regularne wnoszenie opłat za przedszkole.
 • Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, zawiadomienie o chorobach zakaźnych, itp.
 • Udzielenie pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i funkcjonowanie w grupie.
 • Wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.
 • Odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników przedszkola.
 • Rodzice, których dzieci nie będą uczestniczyły w wycieczkach, wyjściach zorganizowanych przez przedszkole zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki lub wyrażenia zgody, aby na czas wycieczki dziecko przebywało w grupie żłobkowej pod opieką opiekunek w żłobku lub innej grupy przedszkolnej.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Wszelkie sprawy sporne pomiędzy nauczycielami, obsługą przedszkola a Rodzicami (prawnymi opiekunami) rozstrzygane są zgodnie z zapisami Statutu Przedszkola.
 • W przypadku spraw spornych obowiązuje następująca procedura:
  • zgłoszenie uwag, skarg i wniosków nauczycielowi w grupie
  • w przypadku braku uzgodnień z nauczycielem przekazanie uwag dyrektorowi przedszkola w formie pisemnej
 • Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.

 

Dyrektor przedszkola

Edyta Woźniak

Piotrków Tryb., 01.09.2019 r.

Załącznik nr 1 do regulaminu  Niepublicznego Artystycznego Przedszkola SIMARE z Oddziałem Terapeutycznym

,, PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI  W NIEPUBLICZNYM ARTYSTYCZNYM PRZEDSZKOLU SIMARE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ” 

 • Cel procedury:

Celem procedury jest zapewnienie dziecku bezpiecznych warunków przebywania w Przedszkolu .

 • Zakres  procedury:

Powyższy dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola.  

 • Osoby podlegające procedurze:

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są rodzice lub prawni opiekunowie dziecka (dalej zwani opiekunami), nauczyciele i pracownicy Przedszkola.

Procedura przyprowadzania dziecka do Przedszkola:

– Dziecko przyprowadzane jest do Przedszkola przez opiekunów bądź inne osoby przez nich upoważnione, aż do momentu przekazania go nauczycielowi Przedszkola.  

– Potrzebę późniejszego przyprowadzenia dziecka do Przedszkola należy zgłosić nauczycielowi grupy osobiście dzień wcześniej lub najpóźniej telefonicznie w tym samym dniu, do godz. 8:30. 

– Opiekunowie lub osoby przez nich upoważnione mają  obowiązek osobiście oddać dziecko pod opiekę nauczyciela.

– Dziecko przyprowadzane do Przedszkola powinno być zdrowe. 

– Nauczyciel odbierający dziecko ma obowiązek sprawdzić, czy dziecko nie przynosi ze sobą przedmiotów lub zabawek, które mogą stanowić zagrożenie dla innych dzieci. 

– Nauczyciel, w wyniku podejrzeń o chorobie dziecka, ma prawo odmówić przyjęcia go w tym dniu do Przedszkola.

– Drzwi wejściowe bezpośrednio do Przedszkola są  blokowane automatycznie. Opiekunowie, którzy przyprowadzą dziecko dzwonią domofonem do danej grupy, zgłaszając przyprowadzenie dziecka.

Procedura  odbierania   dziecka z Przedszkola:

Osoby upoważnione do odbioru dziecka z Przedszkola:

– Dziecko jest odbierane z Przedszkola przez opiekunów lub osoby przez nich upoważnione. 

– Osoby upoważnione przez opiekunów powinny być pełnoletnie.

– Opiekunowie mogą upoważnić inną osobę do odebrania dziecka z Przedszkola tylko poprzez pisemne oświadczenie składane nauczycielowi/wychowawcy Przedszkola.

– Upoważnienie powinno być podpisane przez oboje opiekunów dziecka, chyba że któreś z nich ma ograniczone prawa rodzicielskie. 

– Upoważnienie powinno być złożone w pierwszym dniu przedszkola (opcjonalnie 1 września). Jest ważne przez cały rok szkolny (zawsze do 31 sierpnia danego roku).

– Upoważnienie może być w każdej chwili zmienione przez opiekunów lub odwołane, o czym informują pisemnie dyrektora Przedszkola.

– Opiekunowie podpisując upoważnienie, biorą pełną odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dziecka w czasie jego powrotu do domu z osobą upoważnioną.

– Opiekunowie mogą także upoważnić określoną osobę dorosłą do jednorazowego odebrania dziecka z Przedszkola, jednakże takie upoważnienie powinno być przedstawione w formie pisemnej. 

W wyjątkowych sytuacjach życiowych, na prośbę telefoniczną opiekuna możemy wydać dziecko, jednak rodzic zobowiązany jest do podania danych osoby, która ma odebrać dziecko. 

– Na prośbę nauczyciela, dyrektora, osoba odbierająca dziecko z Przedszkola powinna okazać dokument potwierdzający tożsamość. 

– Osoba odbierająca dziecko z Przedszkola, nie może być pod wpływem alkoholu czy innych substancji odurzających lub w innym stanie, który będzie wskazywał, że nie będzie mogła zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takiej sytuacji, nauczyciel/wychowawca ma prawo nie wydać dziecka i zatrzymać je w placówce, do czasu wyjaśnienia sprawy. O takiej sytuacji niezwłocznie należy powiadomić dyrektora Przedszkola i jak najszybciej skontaktować z opiekunami. 

–  Życzenie opiekunów dotyczące nieodbierania dziecka, przez jedno z opiekunów  musi być poświadczone przez stosowne orzeczenie sądowe. 

Zasada   odbierania   dziecka z Przedszkola:

– Opiekunowie lub inne osoby przez nich upoważnione mają obowiązek odebrać dziecko z Przedszkola najpóźniej do określonego czasu funkcjonowania placówki. 

– Opiekunowie lub inne osoby przez nich upoważnione zobowiązani są odebrać dziecko osobiście od nauczyciela prowadzącego grupę (sprawującego opiekę nad grupą) bezpośrednio z sali lub zgłaszając przez domofon wychowawcy grupy imię i nazwisko dziecka.

– Obowiązkiem nauczyciela jest upewnienie się, że dziecko zostało odebrane przez osobę wskazaną w upoważnieniu, doprowadzenie dziecka bezpośrednio do opiekuna.  

Postępowanie w przypadku nieodebrania    dziecka z Przedszkola:

– W przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola po upływie czasu pracy placówki, nauczyciel  odpowiedzialny za dziecko zobowiązany jest po 15 minutach powiadomić o tym dyrektora Przedszkola, a także skontaktować się telefonicznie z opiekunami dziecka lub z osobą upoważnioną.

– W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez opiekunów lub inną upoważnioną osobę, nauczyciel/wychowawca/pracownik Przedszkola nie może wyjść z dzieckiem poza teren Przedszkola i pozostawić go pod opieką innej osoby. 

Postanowienia końcowe:

– Z Procedurą powinni być zapoznani rodzice.

– Z Procedurą powinni być zapoznani wszyscy pracownicy Przedszkola.

 Dyrektor Przedszkola 

Edyta Woźniak